Pribinova 1173, Púchov

Realizácia: 2022,

Práce: výmena bleskozvodu, nové hliníkové zábradlia + zasklenie

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje